Νέο θεσμικό πλαίσιο πλαστικών

Νέο θεσμικό πλαίσιο για τις πλαστικές τσάντες

Από την 1 η Ιανουαρίου 2018 θα ισχύσει ένα νέο θεσμικό πλαίσιο που αφορά τις πλαστικές σακούλες με πάχος έως 70 micron (μm).
Στο αρχείο PDF που μπορείτε να κατεβάσετε παρακάτω θα βρείτε το ΦΕΚ 2812 με τη σχετική νομοθεσία.

Εάν χρησιμοποιείτε πλαστικές σακούλες μεταφοράς στο κατάστημα σας, διαβάστε προσεκτικά τη νέα νομοθεσία μαζί με τον λογιστή σας, ώστε να σχεδιάσετε έγκαιρα την εμπορική σας πολιτική και να μπορείτε να παραγγείλετε πλαστικές σακούλες ανάλογα με το περιβαλλοντικό τέλος της νέας νομοθεσίας
EOAN

Αναλυτικότερα

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2812 Β') η Κοινή Υπουργική Απόφαση 180036/952/2017, με την οποία καθορίζονται νέοι κανόνες σχετικά με την διάθεση πλαστικών σακουλών από τα καταστήματα λιανικής προς τον καταναλωτή, που θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2018. Οι συγκεκριμένες διατάξεις αποτελούν περιεχόμενο εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2015/720/ΕΕ και σκοπό έχουν την μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα των υδάτινων οικοσυστημάτων.

Παρακάτω σας αναφέρουμε κάποια από τα στοιχεία που αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ, το οποίο σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά μαζί με τον λογιστή σας, εάν φυσικά χρησιμοποιείτε στο κατάστημα ή την εταιρεία σας πλαστικές σακούλες.

Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται στις πλαστικές σακούλες μεταφοράς με πάχος τοιχώματος μέχρι 70 μικρά (μm). Για τις πλαστικές σακούλες μεταφοράς με πάχος τοιχώματος μεγαλύτερο των 70 μικρών (μm), εφαρμόζονται μόνο οι διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 (περ. α; γ', δ και ε), 4, 6 και 10 της ως άνω KYA.

Σε ότι αφορά τις διατάξεις της απόφασης, ισχύουν πλέον τα ακόλουθα: Από την 1η Ιανουαρίου του 2018 δεν θα διατίθενται δωρεάν στους καταναλωτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς, αντιθέτως αυτές θα χρεώνονται στον καταναλωτή, ενώ μία ακόμη πινακίδα θα προστεθεί στο κατάστημα και σε εμφανές σημείο, όπου θα αναγράφεται το κείμενο «Οι λεπτές σακούλες μεταφοράς υπόκεινται στο περιβαλλοντικό τέλος (με αναγραφή ουσιαστικά της τιμής της σακούλας) με σκοπό τη μείωση χρήση τους».

Συγκεκριμένα καθορίζεται ότι :

α) Από την 1η Ιανουαρίου 2018 το περιβαλλοντικό τέλος για τις λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς (15-50 μm) προσδιορίζεται στην τιμή των 3 λεπτών.

β) Από την 1η Ιανουαρίου 2019 το περιβαλλοντικό τέλος για τις λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς (15-50 μm) προσδιορίζεται στην τιμή των 7 λεπτών.

γ) Από την 1η Ιανουαρίου 2018 οι πλαστικές σακούλες με πάχος 50-70μm θα πρέπει να χρεώνονται υποχρεωτικά από τα καταστήματα προς τους καταναλωτές, με διακριτή χρέωση επί της απόδειξης, σε οποιοδήποτε ποσό επιθυμεί το κάθε κατάστημα.
Επομένως σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, κάθε έμπορος, ο οποίος διαθέτει στον καταναλωτή λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς, υποχρεούται ανά τρίμηνο, την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα και για πρώτη φορά στις 30 Απριλίου 2018, να υποβάλλει στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) δήλωση απόδοσης του περιβαλλοντικού τέλους.

Το τέλος αναγράφεται στα παραστατικά πώλησης εμπορευμάτων ή προϊόντων και αποτυπώνεται στα λογιστικά αρχεία που τηρεί η επιχείρηση. Να τονιστεί ότι τα ανωτέρω ποσά του τέλους πρέπει να αναγράφονται με τρόπο διακριτό στα παραστατικά πώλησης προ ΦΠΑ. Τα περιβαλλοντικά τέλη αποτελούν έσοδο του Δημοσίου, το οποίο εισπράττεται από την ΑΑΔΕ και στη συνέχεια αποδίδεται υπέρ του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) για την χρηματοδότηση δράσεων προώθησης, δωρεάν διάθεσης στον καταναλωτή και εν γένει πριμοδότησης των φιλικών στο περιβάλλον σακουλών και των βιοδιασπόμενων πλαστικών σακουλών μεταφοράς.

Περαιτέρω, στις υποχρεώσεις της επιχείρησης περιλαμβάνεται σε περίπτωση χρήσης λεπτών πλαστικών σακουλών η προβλεπόμενη σήμανση, όπως ορίζει η παράγραφος 1β και 1γ του άρθρου 5 της ως άνω ΚΥΑ.

Τέλος, η απαγόρευση προωθητικών ενεργειών που προβλέπεται στην υποπαράγραφο 1.1 του άρθρου 3, δεν αποκλείει τη δωρεάν διάθεση επαναχρησιμοποιήσιμων σακουλών μεταφοράς (πάχους 70 μm και άνω) στο πλαίσιο δράσεων συλλογής προς ανακύκλωση των λεπτών σακουλών μεταφοράς. 

Κατεβάστε το PDF με το ΦΕΚ2812